RSS Komunikaty Towarzystwa Oświatowego

 • Przykładowy wpis 17 maja 2019
  Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez … Czytaj dalej

Zapraszamy absolwentów klas ósmych i gimnazjum do koedukacyjnego liceum ogólnokształcącego

Dni otwarte

Przygotowaliśmy spotkania z dyrektorem, nauczycielami, krótkie warsztaty dla kandydatów i spacer po szkole. Zapraszamy na dzień otwarty:

25 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.00 
13 maja 2019 r. o godzinie 17.00

Naszym uczennicom i uczniom oferujemy

 • naukę w klasie pierwszej bez profilowania
 • naukę w małych grupach, w przyjaznej atmosferze, w kontakcie z nauczycielem
 • opiekę  tutora
 • wysoki poziom nauczania języków obcych
 • przygotowanie do studiów uniwersyteckich, politechnicznych, na uczelniach ekonomicznych, medycznych
 • możliwość realizowania ciekawych projektów naukowych
 • zróżnicowane zajęcia sportowe – np. szermierka, gry zespołowe, fitness, gimnastyka, basen
 • wolontariat
 • naukę w grupach koedukacyjnych

Zapraszamy na termin „zerowy” egzaminów:
pisemny – 25.03.2019, ustny – 26.03.2019.

Uwaga! Zapisy na egzaminy do 20 marca br.

Egzamin pisemny

Aby stać się uczennicą lub uczniem  LO, trzeba  zdać egzamin pisemny z języka polskiego, matematyki  i języka angielskiego.  Egzamin  jest 27 maja 2019 o godzinie 16.00.

Egzamin ustny

Egzamin ustny to prezentacja własnych pasji  i zainteresowań zaprezentowana przed komisją kwalifikacyjną  w uzgodnionych terminach od 28-31 maja 2019.

Laureatów konkursów przedmiotowych przyjmujemy bez egzaminu, dla finalistów preferencje. Dla najlepszych uczniów – stypendia naukowe.

Absolwentki  i absolwenci szkół  im. Cecylii Plater –Zyberkówny zwolnieni są  z egzaminu pisemnego, a obowiązuje ich  egzamin ustny oraz rekomendacje Rady Pedagogicznej.

Powody, dla których warto zostać uczniem lub uczennicą naszego LO

– pełna ścieżka edukacyjna od przedszkola do matury 
– renoma podparta tradycją 
– bardzo dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych 
– indywidualizacja procesu nauczania – tutoring 
– wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich 
– doborowa kadra pedagogiczna 
– poszerzona oferta edukacyjna 
– rozszerzony program języków obcych 
– przygotowanie do językowych egzaminów zewnętrznych 
– twórcze środowisko 
– stypendia naukowe i socjalne 
– XIX-wieczna kamienica w centrum Warszawy 
– bezpieczne otoczenie 

Consule praeteritum, praesens rege, cerne futurum

Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszość przewiduj przyszłość

Nasze Liceum nawiązuje do tradycji przedwojennego Gimnazjum imienia Cecylii Plater-Zyberkówny – jednej z najlepszych szkół warszawskich dla dziewcząt. Szkoła ta zawsze charakteryzowała się nowoczesnością metod nauczania i pełnym szacunkiem do tradycji, zarówno narodowych jak i religijnych. Była placówką świecką, wychowującą według etyki chrześcijańskiej. Uczyli w niej najlepsi nauczyciele, zaś za rozwój duchowy uczennic odpowiadali mądrzy księża. I taką szkołę prowadzimy nadal. Staramy się dorównać przedwojennemu etosowi Szkoły, wprowadzając ją jednocześnie w świat nowych technologii i zupełnie innych uwarunkowań społecznych. Mimo ciągłych zmian, w których obecnie żyjemy, pewne wartości nadal pozostają uniwersalne: zasady dobrego wychowania, szacunku do drugiego człowieka czy pracy na rzecz wspólnego dobra.

W 2014 r. otworzyliśmy swoje podwoje dla chłopców przy utrzymaniu założenia prowadzenia edukacji zróżnicowanej. W ten sposób otworzyliśmy Męską Szkołę Podstawową i Męskie Gimnazjum, obecnie przekształcone w Liceum. Szkoły istnieją obok Szkół Żeńskich, co oznacza brak łączenia zajęć lekcyjnych, poza grupami językowymi, przy jednoczesnym utrzymaniu zróżnicowanej grupy rówieśniczej przez kontakt na przerwach, w jadalni czy podczas wspólnych uroczystości. Przygotowujemy naszych absolwentów do tego, żeby podejmowali wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Naszym celem jest wspomożenie ich w odnalezieniu ścieżek życiowych, uzbrojeniu w narzędzia pozwalające im podejmować świadome i dojrzałe decyzje bez lęku i z wiarą we własne siły. W oparciu o etykę i tradycję chrześcijańską kształcimy mądrych i otwartych mężczyzn, odnoszących się z szacunkiem do drugiego człowieka. Uczymy zdrowej rywalizacji i wyrażania swojej indywidualności przez cechy wewnętrzne: pracowitość, inteligencję, wiedzę, a nie zewnętrzne. W naszych Szkołach nie liczy się mieć, lecz być.

Oprócz edukacji stawiamy również na wychowanie naszych uczniów poprzez obowiązkowy udział w uroczystościach szkolnych, namawianie do prac na rzecz samorządu uczniowskiego czy gazetki szkolnej oraz do wolontariatów.